Dades del viatger o viatgera

  Comentaris

  Informació bàsica sobre protecció de dades:

  • Responsable del fitxer i de la protecció de dades: David Cabezudo i Fors.

  • Finalitat: Recollida de la informació sol·licitada per prestar els serveis oferts.

  • Legitimació legal per al processament de les dades. Consentiment de l'interessat o dels seus tutors legals.

  • Drets: A accedir, rectificar, limitar i suprimir les dades.

  • Receptors de les dades. Les dades seran cedides a les empreses col·laboradores al país de destinació (Irlanda) per a poder prestar els serveis oferts.

  • Període de temps d'emmagatzematge de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no es sol·liciti la supressió de les mateixes i durant el termini que es puguin derivar responsabilitats legals dels serveis prestats.

  Més informació a la política de protecció de dades.